Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě společnosti WALFER spol. s r. o.


I.

Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.walfer.cz, jehož provozovatelem je společnost WALFER spol. s r. o., IČ 63323508, se sídlem Halenkov 051, okres Vsetín, PSČ 756 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13308 (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).

1.2.     Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je Halenkov 051, okres Vsetín, PSČ 756 03. Elektronická adresa prodávajícího je walfer@walfer.cz. Telefonní číslo prodávajícího je +420 777 565 027.

1.3.     Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí kupní smlouvou, těmito VOP a českým právním řádem. Ustanovení VOP se uplatní tehdy, pokud ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím není výslovně sjednána jiná úprava práv a povinností smluvních stran. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.

1.4.     Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.5.     Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. Prodávající je podnikatel.

1.6.     Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


II.

Vznik smlouvy

2.1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě písemné objednávky kupujícího, učiněné zejména prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo prostřednictvím e-mailové objednávky zaslané kupujícím, na základě platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího na adresu www.walfer.cz . Objednávku lze učinit také e-mailem nebo telefonicky. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena prodávajícím.

2.2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně ty údaje, které jsou v elektronickém objednávkovém formuláři označeny jako povinné, zejména:

 • kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonický kontakt)
 • způsob platby za zboží
 • objednávané zboží určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi (velikost balení jako objem, obsah, ...)

Neobsahuje-li objednávka všechny povinné údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, přijmout. Prodávající kontaktuje v takovém případě telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

2.3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostřednictvím elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 2 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem nebo telefonicky s uvedením čísla objednávky, to však pouze tehdy, dojde-li odvolání objednávky prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení objednávky. Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím e-mailu bezprostředně po odeslání objednávky.

2.4. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její akceptaci nebo mu zašle nový návrh smlouvy. Za akceptaci objednávky se považuje též její splnění prodávajícím, i když k němu došlo později než 24 hodin po jejím obdržení.

2.5. Doručením akceptace objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále též jen „smlouva“). Pokud dojde k akceptaci objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně akceptované části objednávky.

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí
 2. zboží se již nedodává
 3. podstatným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 4. zboží není dlouhodobě dostupné
 5. kupující v minulosti porušil smlouvu uzavřenou s prodávajícím, zejména opakovaně nepřevzal zboží

V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení nemožnosti akceptace objednávky.


III.

Dodání zboží

3.1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.

3.2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v akceptaci objednávky nebo dohodne jiným způsobem.

3.3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 2 až 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, o dodací lhůtě bude zákazník písemně informován a závisí na dodací lhůtě dodavatele zboží nebo služby. V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu prodávající kontaktuje kupujícího a bude jej o této skutečnosti informovat. Prodávající nenese odpovědnost za prodloužení doby dodání vinou doručovatele.

3.4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty s.p. (jinde též jen „doručovatel“). Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné uvedená při objednávání zboží v nákupním košíku. O předání zásilky doručovateli je kupující informován prodávajícím prostřednictvím informačního e-mailu na kontakt uvedený v objednávce.

3.5. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. V případě objednávky barev bezpečnostní a technický list, který si zákazník může stáhnout na internetové adrese www.walfer.cz . Spolu s objednaným zbožím je dodáván, v případě objednávky zahradního domku ke každé dodávce montážní návod. Při dodání zboží je kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na kopii faktury/dodacím listu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

3.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním věci k přepravě doručovateli.

3.7. Zboží je do doby úhrady kupní ceny na účet prodávajícího majetkem prodávajícího a nesmí být zcizeno ani použito jako předmět zástavy. Kupující je povinen učinit všechna opatření, která zabrání vzniku škod na zboží prodávajícího, zejména pokud jde o uskladnění zboží, jeho ochranu a zabezpečení proti požáru a zamezení vzniku dalších škod.

3.8. Prodávající má právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy bez povinnosti jakéhokoliv sankce v případě zásahu vyšší moci, za kterou se považuje zejména: živelné pohromy, požáry, stávky, kolektivní a odborové spory, nedostatky a výluky v dopravě, změny obecně platných předpisů, zásah vlády a vládních úřadů, válka, teroristické akce a veřejné narušení pořádku.


IV.

Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na stránkách internetového obchodu www.walfer.cz , platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, která činí 21%.

4.2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané zboží a dopravné (poštovné) způsobem zvoleným v objednávce zboží. Zvolí-li kupující bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané zboží, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude kupní cena uhrazená do 5 pracovních dnů od učinění objednávky, má se za to, že kupující od objednávky odstoupil a pokud již byla uzavřena smlouva, považuje se smlouva za zrušenou.

4.3. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku doručovatele.

4.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


V.

Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

5.2. Kupující je povinen odstoupení od smlouvy učinit písemně, a to na adrese sídla prodávajícího Halenkov 051, okres Vsetín, PSČ 756 03, nebo na e-mailové adrese walfer@walfer.cz , a zaslat je ve lhůtě uvedené v čl. 5.1. těchto VOP prodávajícímu nebo ve stejné lhůtě přímo předat prodávajícímu. V písemném oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy je k dispozici zde.

5.3. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

5.4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

5.5. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.  Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.


VI.

Odpovědnost za vady, reklamace

6.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.

6.2. Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.3. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.7. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.8. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

6.9. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.10. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

6.11. V reklamaci (oznámení vady) uplatněné ve shora uvedených lhůtách může kupující spotřebitel podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.12. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.13. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.14. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení a za vady způsobené:

 1. nesprávným užíváním či skladováním zboží
 2. neodborným zásahem do zboží nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží, mechanickým nebo chemickým poškozením
 3. nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů montáže nebo v případě neodborné montáže svépomocí a užívání včetně nadměrného zatěžování a užívání v rozporu s technologickými či jinými podmínkami užívání zboží
 4. nedodržení návodu k použití, popřípadě nedodržení montážního návodu

6.15. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího či doručovatele. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

6.16. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující který není spotřebitelem, je povinen uplatnit zjevné vady u prodávajícího nejpozději do 3 dnů od dodání zboží. Učiní-li tak kupující písemně na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na walfer@walfer.cz , je třeba uvést kontaktní údaje kupujícího, název zboží, balení, množství, výrobní příkaz, popis závady, požadavek na způsob vyřízení reklamace, průvodní doklady, a případně protokol o reklamaci podepsaným dopravcem. Pokud je to možné, kupující přiloží k vadnému zboží i vzorek nátěru.

6.17. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaký nárok z vady (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.18. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

6.19. Prodávající je povinen ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

6.20. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.21. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6.22. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

6.23. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.


VII.

Ochrana osobních údajů

7.1. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou podrobně uvedena v samostatné Informaci o zpracování osobních údajů při nakupování prostřednictví e-shopu, k níž mají kupující přístup na e-shopu.

7.2. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce.

7.3. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na walfer@walfer.cz.


VIII.

Řešení sporů

8.1. V případě vzniku sporu se strany zavazují vyvinout úsilí ke smírnému urovnání sporu. Nedojde-li ke smírnému urovnání sporu, jsou k projednání a rozhodnutí sporů mezi prodávajícím a kupujícím příslušné obecné soudy České republiky.

8.2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

8.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že byl řádně poučen o všech svých právech a povinnostech dle českého práva a příslušných předpisů práva evropského.

9.2. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s možnostmi archivace a reprodukce objednávky dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

9.3. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má kupující prospěch. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

9.4. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.

9.5. Posuzování platnosti kupní smlouvy a veškerých majetkových a závazkových vztahů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

9.6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

9.7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 21.10.2019.

Regionální a zahraniční prodejci srubových staveb Walfer
Olšák chatky
EuroHomes
Phoenix Patios